Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Kurpie - Adam Chętnik - część 13/13

SPIS RZECZY.

str.

I. Kraj. — Puszcze Mazowieckie. Puszcze: nadnarwiańska i nadbużna. Krajobraz puszczy kurpiowskiej, jej granice, obszar i zaludnienie. 5-

II. Lud puszczański. — Jak i kiedy zaludniała się puszcza. Rozsiedlenie ludności. Charakterystyka fizyczna i duchowa pusz-czaków. ....... 11

III. Z przeszłości Kurpiów. — Wychowanie dzieci. Jak się rządzili Kurpie. Prawo bartne, sądy i kary. Przywileje Puszczaków. 16-

IV. Zajęcia Puszczaków. — My-śliwstwo, bartnictwo, rybołówstwo, burszty-niarstwo, kuźnice żelaza, pędzenie smoły- i t. p. 25

V. Wypadki historyczne na Kurpiach. — Jezuici. Walki z Szwedami, Sasami i Moskalami. Stach Konwa, bohater miejscowy. Udział Kurpiów w walkach o niepodległość Polski. ..... 34:

VI. Kurpie po rozbiorach Polski. — Upadek i skasowanie bartnictwa. Odebranie broni palnej Kurpiom. Zmiana dotychczasowego trybu życia, rolnictwo, przemysł i handel, emigracja. . ■>> .... 45

str.

VII. Osiadłości. kurpiowskie. — Wieś kurpiowska. Chata, jej budowa, wygląd i urządzenie wewnętrzne. Kościoły, kapliczki

i krzyże przydrożne. . . . . .54

VIII. Odzież, strój, żywność. . 72

IX. Zycie i obyczaj u Kurpiów. — Zwyczaje świąteczne i doroczne, domowe i rodzinne, obrzędy, wierzenia i podania. . . 79

X. Mowa, pieśni, tańce i zabawy. 106 Dodatek: O Kurpsiu, co ksiot paprociu

zgubziuł. . . . . . . .115

XI. Sztuka ludowa. — Zdolności lokalne. Zdobnictwo na drzewie. Rzeźby, wycinanki, kilimkarstwo, muzyka. . . . 121

XII. Kurpie po wojnie 'światowej. 127

XIII. Bibljografja. ..... 135

BIBLIOTECZKA GEOGRAFICZNA „ORBIS"

miarę pozyskania współpracowników i dostarczenia przez nich rękopisów, pojawiać się będz.e w dowolnym porządku i w oddzielnych, monograficznych tomikach w czterech serjach „Bibljoteczka", mająca na celu szlachetną popularyzację wiedzy geograficznej. Tomiki tego zbioru, który wypełni poważną lukę w naszej literaturze geograficznej, szczególnie nadawać się będą jako środek pomocniczy przy nauce geografji zarówno dla nauczyciela, jak i jako lektura geograficzna dla ucznia.

S e r j a I (Geografji ogólnej) obejmuje tomiki: Istota geografji (prof. Nowakowski i Smoleński), Geografja astronomiczna, Astrofizyka, Słońce, Księżyc, Geofizyka, Geodezja (prof. Piątkiewicz), Kartografja, Moifologja (prof. Sawicki), Tektonika, Potamologja, Limnologja, Oceanografja (prof. Smoleński), Klimatologia, Meteorologja, Glacjołogja, Paleogeografja, Pa-leoklimatologja, Geograf ja roślin, Zoogeograf ja, Antro-pologja, Etnografja (prof. Poniatowski), Religjologja, Statystyka, Geografja gospodarcza, Geografja komu-nikacyj, Geografja handlu (prof. Weigt), Geografja osadnictwa, Geografja polityczna, Geografja strategiczna, Geografja medyczna, Geografja kultury, Geografja historyczna, Historja Geografji (B. Olszewicz).

S e r j a II (Świat) obejmuje tomiki: Europa (prof. Sawicki), Niemcy, Ziemie skandynawskie, Ziemie nadbałtyckie, Rosja (prof. Nowakowski), Ukraina, Ru-munja, Węgry, Jugosławja (prof. Lencewicz), Bułgarja, Grecja, Czechosłowacja, Austrja (prof. Sawicki), Szwaj-carja, Francja, Holandja i Belgja, Wielka Brytanja, Ziemie Pirenejslrie (prof. Frankowski), Włochy (prof.

A. Gadomski), Afryka północna, Afryka środkowa, Afryka południowa, Azja zachodnia (ks. prof. Szczepański), Indje (prof. Sawicki), Chiny (prof. Richter), Japonja, Azja rosyjska (prof. Nowakowski), Australja (prof. Gumplowicz), Oceanja, Antarktyda, r Ameryka południowa, Brazylja, Argentyna, Ameryka Środkowa, Meksyk, Stany Zjednoczone Am. Pn. (prof. Nowakowski), Kanada, Arktyda.

Serja III (Polska, ziemia i człowiek): Kartograf ja ziem polskich, Krajobraz (prof. Smoleński), Klimat Polski, Rzeki i jeziora Polski (Zubrzycki), Bałtyk (prof. Smoleński), Budowa geologiczna Polski/prof. Goetel), Szata roślinna Polski (prof. Szafer), Świat zwierząt w Polsce (prof. Jakubski), Antropologja z. p. (prof. Czekanowski), Zaludnienie z. p., Mała statystyka Polski (prof. Sawicki), Prahistorja z. p. (prof. Ko-strzewski), Chata polska, Strój polski (insp. Udziela), Gry, zabawy i tańce w Polsce (prof. Piasecki), Muzyka ludowa (prof. Chybiński), Pieśń ludowa (prof. Bystroń), Stosunki językowe w Polsce, Stosunki wyznaniowe w Polsce, Historja osadnictwa (prof. Bujak), Wieś polska, Miasta w Polsce (prof. Semkowicz), Historja stosunków gospodarczych w Polsce, Rolnictwo polskie, Hodowla polska, Leśnictwo polskie, Gór~ nictwo polskie, Przemysł polski, Handel polski, (prof. Loth), Drogi lądowe w Polsce, Drogi wodne w Polsce, Geografja polityczna, Geografja strategiczna (kap. Umiastowicz), Podróżnictwo w Polsce, Geografja historyczna Polski, Historja geografji w Polsce, Tatry* (Dr. W. Kiizniar), Beskidy zachodnie (prof. Sosnowski), Beskidy Środkowe i Pogórze Karpackie (prof. . Sosnowski), Beskidy wschodnie (Dr. Kubijowicz), Śląsk (Dr. Kuźniar), Wielkopolska, Wyżyna Małopolska (prof. Lencewicz), Lubelskie (Zaborski), Podole i jego Opola (W. Nussbaum), Wołyń, Mazowsze Warszaw-

skie (Kaczorowska), Mazowsze Płockie (Dr. Maciesza), Podlasie, Polesie, Ziemia Wileńska (Dr. Wołłosowicz), Pomorze, Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań, Wilno, Gdańsk, Krakowiacy (insp. Udziela), Górale podhalańscy (prof. Zborowski), Ślązacy, Wielkopolanie, Kujawiacy, Księźacy, Mazurzy, Kurpie (red. Chętnik). Podlasiacy, Poleszuki (Kaz. Moszyński), Kaszubi (Dr, I. Gulgowski), Rusini (Dr. A. Fischer), Ormjanie (Teodorowicz), Białorusini (Dr. Ehrenkreutz), Tatarzy (prof. Talko-Hryncewicz), Litwini (Dr. Ehrenkreutz), Niemcy w Polsce (dyr. M. Haberlandt), Żydzi (Dr. R. Lilientalowa), Karaici (B. Janusz), Emigracja polska w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylji.

S e r j a IV (Podróżnik polski) obejmie z biegiem czasu charakterystykę naszych wybitniejszych podróżników i odkrywców, ich wypraw oraz wyjątki z ich dzieł. Będą tu w równej mierze uwzględniani zarówno podróżnicy przeszłych epok, jak i ostatniej doby, wskutek czego należycie uwypukli się z biegiem czasu udział Polski w międzynarodowym wysiłku odsłonięcia oblicza kuli ziemskiej. Pierwszy z tomików, będący w opracowaniu Dra Beaupre i prof. Sawickiego, poświęcony będzie eksploratorowi Kamerunu, Rogozińskiemu, zaś drugi zawierać będzie różne pisma podróżnicze prof. Smolika z Centralnej Azji wraz z wstępem prof. Sawickiego.

Nowości nakładu Geograficznego „ORBIS", Kraków

ATLAS GEOGRAFICZNY prof. St. Korbla i L. Sawickiego, Zeszyt I: Ziemia jako całość (cena 4*—)

„ II: Świat pozapolski (5-—)

„ III: Polska Współczesna.

ATLAS KONTUROWY prof. L. Sawickiego. Zeszyt I: Polska (17 mapek)

„ II: Europa w wydaniu mniejszem (16 mapek) i więk-

szem (19 mapek) „ III: Świat (10 mapek).

Do nabycia oddzielnemi mapkami (—'10) i zeszytami.

MAPY ŚCIENNE: Ziemie karpackie (Czechosłowacja, Wągry, Rumunja), format 160X110 cm (8-—)

Niemcy, w osobnych wydaniach, politycznem i fizycznem, format 240X220 cm (po 21—)

Francja, format 200X140 cm (14"—)

Rosja,, format 210X140 cm (21—).

MAPKI PODRĘCZNE: Polska 1 :3000000 (kolor.) (—90),

CZASOPISMA: Wiadomości Geograficzne, miesięcznik P. Tow. Geogr. w Krak., (t. 1,1923; roczna prenum. 4'—zip.)

Orli Lot, miesięcznik P. -Tow. Krajoznawczego w Krakowie (t. IV, 1923; roczna prenumerata 1"50 złp.)

Polska Współczesna (t. II, 1923; roczna prenum. 8'— złp.),

PRACE INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO U. J. Nr. 1. Kubijowicz, Izochrony południowej Polski (2'50) Nr. 2. Niemcówna, W. Pol jako geograf (4-—) Nr. 3. Sawicki, Srodkowopobki przełom Wisły.

BIBLJOTECZKA GEOGRAFICZNA „ORBIS". Nr. 1. Udziela, Krakowiacy (2'50) Nr. 2. Gulgowski, Kaszubi (3-—)' Nr. 3. Bystroń, Pieśni ludu polskiego (2"50) Nr,-4. Chętnik, Kurpie (250) Nr. 5. i 6. Sosnowski, Beskidy Zachodnie Nr. 7. T.Hryncewicz, Muślimowie czyli t.zw. Tatarzy Litewscy. Dalsze tomiki w druku.

Poprzednia  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... z 13